شركت سرمایه گذاری تدبیر

    شرکت سرمایه گذاری تدبیر از شرکتهای وابسته به گروه سرمایه گذاری تدبیر می باشد که در زمینه سرمایه گذاری در بورس فعالیت دارد!!!!!!!!

    (مطالب بصورت آزمايشي مي باشد)