سايت در حال تست آزمايشي مي باشد و مطالب غير واقعي مي باشد.
                       » ادامه
    بازارها و تنظیم مقررات دولتی- باورهای نادرست اقتصادی
    باور همه‌جاگیری وجود دارد که دخالت دولت در صنعت، به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. اقتصاددانان توانستند تحلیل‌های نظری دقیق و روشن از حالت‌هایی را بسط دهند که تنظیم دولتی امر مطلوب و خواستنی است، اما آیا تنظیم در صحنه عمل هم این اثرات مطلوب را دارد؟ آدام اسمیت قطعا  » ادامه
    راه اندازی آزمایشی وب سایت شرکت سرمایه گذاری تدبیر
    در تاریخ 01/08/1389 وب سایت شرکت سرمایه گذاری تدبیر پیش راه اندازی گردید  » ادامه